Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940
Територія Першотравневий за КОАТУУ 7310136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Професійно-технічна освіта за КВЕД 85.32
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
БАЛАНС
на  01  січня 2019 року
Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 108 202 2 371 579
первісна вартість 1001 240 784 2 496 373
знос 1002 132 582 124 794
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 9 896 -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 290 864 252 940
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 408 962 2 624 519
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
201900000006016846 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 3
за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 - 6 581
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 8 093 5 578
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі в: 1160 174 247 167 338
касі 1161 - -
казначействі 1162 174 247 167 338
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 182 340 179 497
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 25 362 35 002
БАЛАНС 1300 616 664 2 839 018
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 240 784 2 496 373
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 280 277 242 096
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 9 896 -
Усього за розділом І 1495 530 957 2 738 469
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету 1540 - 1 283
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 - 5 298
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 - -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 85 707 93 968
за цінними паперами 1576 - -
201900000006016846 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 2 з 3
Усього за розділом ІІ 1595 85 707 100 549
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 616 664 2 839 018
Керівник (посадова особа) Савчук ВМ
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Мицак ТІ