Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940
Територія Першотравневий за КОАТУУ 7310136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Професійно-технічна освіта за КВЕД 85.32
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
Звіт
про власний капітал
за 2018 рік
Форма №4-дс
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на початок року 4000 240 784 - 280 277 - - 9 896 530 957
Коригування:
Зміна облікової політики 4010 - - - - - - -
Виправлення помилок 4020 - - - - - - -
Інші зміни 4030 - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4090 240 784 - 280 277 - - 9 896 530 957
Переоцінка активів:
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 - - - - - - -
Профіцит /дефіцит за звітний період 4200 - - 5 082 - - - 5 082
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 - - - - - - -
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 2 255 589 - -43 263 - - -9 896 2 202 430
Разом змін у капіталі 4300 2 255 589 - -38 181 - - -9 896 2 207 512
201900000007035997 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 2
Залишок на кінець року 4310 2 496 373 - 242 096 - - - 2 738 469
Керівник (посадова особа) Савчук ВМ
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Мицак ТІ